HTML 문자참조표 아스키 코드표

Latin 1 Character (ISO 8859-1)

문자 실제 참조수치 문자 참조설 명
    행바꿈 금지 스페이스
¡¡¡¡반전시킨 감탄부호
¢¢¢¢센트
££££파운드
¤¤¤¤통화
¥¥¥¥
¦&bvbar;¦¦세로파선
§§§§섹션
¨¨¨¨모음변이
©©©©저작권
ªªªª여성서수
««««이중산괄호(시작)
¬¬¬¬노트
­­소프트하이픈
®®®®등록상표
¯¯¯¯장음기호
°°°°
±±±±플러스마이너스
²²²²2제곱(2의 슈퍼스크립트)
³³³³3제곱 (3의 슈퍼 스크립트)
´´´´예(양음) 악센트
µµµµ마이크로
¶¶패러그레프
····가운데점
¸¸¸¸세디유
¹¹¹¹제곱(1의 슈퍼 스크립트)
ºººº남성서수
»»»»이중산괄호(종료)
¼¼¼¼4분의 1
½½½½2분의 1
¾¾¾¾4분의 3
¿¿¿¿반전시킨 물음표
ÀÀÀÀ저(억음) 악센트 A
ÁÁÁÁ예(양음) 악센트 A
ÂÂÂÂ곡절 악센트 A
ÃÃÃÃ틸드 A
ÄÄÄÄ모음 변이 A
ÅÅÅÅ링 A
ÆÆÆÆ연속하는 AE
ÇÇÇÇ세디유 C
ÈÈÈÈ저(억음) 악센트 E
ÉÉÉÉ예(억음) 악센트 E
ÊÊÊÊ곡절 악센트 E
ËËËË모음변이 E
ÌÌÌÌ저(억음) 악센트 I
ÍÍÍÍ예(양음) 악센트 I
ÎÎÎÎ곡절악센트 I
ÏÏÏÏ모음 변이 I
ÐÐÐÐ고영어의 에즈(ETH)
ÑÑÑÑ틸드 N
ÒÒÒÒ저(억음) 악센트 O
ÓÓÓÓ예(양음) 악센트 O
ÔÔÔÔ곡절 악센트 O
ÕÕÕÕ틸드 O
ÖÖÖÖ모음 변이 O
××××곱셉
ØØØØslash O
ÙÙÙÙ저(억음) 악센트 U
ÚÚÚÚ예(양음) 악센트 U
ÛÛÛÛ곡절 악센트 U
ÜÜÜÜ모음 변이 U
ÝÝÝÝ예(양음) 악센트 Y
ÞÞÞÞ고영어의 손 (THORN)
ßßßß연속하는 sz (독일어등)
àààà저(억음) 악센트 붙어 있는 a
áááá예(양음) 악센트 붙어 있는 a
ââââ곡절 악센트 a
ãããã틸드 a
ääää모음 변이 a
åååå링 a
ææææ연속하는 ae
çççç세디유 c
èèèè저(억음) 악센트 e
éééé예(양음) 악센트 e
êêêê곡절 악센트 e
ëëëë모음 변이 e
ìììì저(억음) 악센트 i
íííí예(양음) 악센트 i
îîîî곡절 악센트 i
ïïïï모음 변이 i
ðððð고영어의 에즈 (eth)
ññññ틸드 n
òòòò저(억음) 악센트 o
óóóó예(양음) 악센트 o
ôôôô곡절 악센트 o
õõõõ틸드 o
öööö모음 변이 o
÷÷÷÷나눗셈
øøøø틸드 o
ù&ugrace;ùù저(억음) 악센트 u
úúúú예(양음) 악센트 u
ûûûû곡절 악센트 u
üüüü모음 변이 u
ýýýý예(양음) 악센트 y
þþþþ고영어의 손 (thorn)
ÿÿÿÿ모음 변이 y

Special Characters

문자 실제 참조수치 문자 참조설 명
""이중 인용부호
&&&&앤드 (ampersand(&))
<&lt;<&#60;작아짐
>&gt;>&#62;커짐
&apos;&#39;어퍼스트로피
Œ&OElig;Œ&#338;연속하는 OE
œ&oelig;œ&#339;연속하는 oe
Š&Scaron;Š&#352;캐론 S
š&scaron;š&#353;캐론 s
Ÿ&Yuml;Ÿ&#376;모음변이 Y
ƒ&fnof;;ƒ&#402;함수
ˆ&circ;ˆ&#710;곡절악센트
˜&tilde;˜&#732;틸드
&ndash;&#8211;n 문자폭 대시
&mdash;&#8212;m 문자폭 대시
&lsquo;&#8216;인용부호 (개시)
&rsquo;&#8217;인용부호 (종료)
&sbquo;&#8218;하부인용부호
&ldquo;&#8220;이중 인용부호 (개시)
&rdquo;&#8221;이중 인용부호 (종료)
&bdquo;&#8222;하부 이중 인용부호
&dagger;&#8224;참조부호
&Dagger;&#8225;이중 참조부호
&permil;&#8240;천분율
&lsaquo;&#8249;산 괄호 (개시)
&rsaquo;&#8250;산 괄호 (종료)
&euro;&#8364;유로

Symbols

문자 실제 참조수치 문자 참조설 명
Α&Alpha;Α&#913;알파
Β&Beta;Β&#914;베타
Γ&Gamma;Γ&#915;감마
Δ&Delta;Δ&#916;델타
Ε&Epsilon;Ε&#917;입실론
Ζ&Zeta;Ζ&#918;제타
Η&Eta;Η&#919;에타
Θ&Theta;Θ&#920;쎄타
Ι&Iota;Ι&#921;이오타
Κ&Kappa;Κ&#922;카파
Λ&Lambda;Λ&#923;람다
Μ&Mu;Μ&#924;
Ν&Nu;Ν&#925;
Ξ&Xi;Ξ&#926;크사이
Ο&Omicron;Ο&#927;오미크론
Π&Pi;Π&#928;파이
Ρ&Rho;Ρ&#929;
Σ&Sigma;Σ&#931;시그마
Τ&Tau;Τ&#932;타우
Υ&Upsilon;Υ&#933;웁실론
Φ&Phi;Φ&#934;화이
Χ&Chi;Χ&#935;카이
Ψ&Psi;Ψ&#936;프사이
Ω&Omega;Ω&#937;오메가
α&alpha;α&#945;알파
β&beta;β&#946;베타
γ&gamma;γ&#947;감마
δ&delta;δ&#948;델타
ε&epsilon;ε&#949;입실론
Ζ&Zeta;ζ&#950;제타
η&eta;η&#951;에타
θ&theta;θ&#952;쎄타
ι&iota;ι&#953;이오타
κ&kappa;κ&#954;카파
λ&lambda;λ&#955;람다
μ&mu;μ&#956;
ν&nu;ν&#957;
ξ&xi;ξ&#958;크사이
ο&omicron;ο&#959;오미크론
π&pi;π&#960;파이
ρ&rho;ρ&#961;
ς&sigmaf;ς&#962;파이널 시그마
σ&sigma;σ&#963;시그마
τ&tau;τ&#964;타우
υ&upsilon;υ&#965;웁실론
φ&phi;φ&#966;파이
χ&chi;χ&#967;카이
ψ&psi;ψ&#968;프사이
ω&omega;ω&#969;오메가
ϑ&thetasym;ϑ&#977;쎄타 심벌
ϒ&upsih;ϒ&#978;훅 웁실론
ϖ&piv;ϖ&#982;파이 심벌
&bull;&#8226;불렛 (중점)
&hellip;&#8230;3점 리더
&prime;&#8242;프라임 부호 (분 또는 피트)
&Prime;&#8243;이중 프라임 부호 (초 또는 인치)
&oline;&#8254;오버라인 (오버스코어)
&frasl;&#8260;분수의 슬래시
&weierp;&#8472;필기체의 P
&image;&#8465;필기체의 I (허수의 I)
&real;&#8476;필기체의 R (허수의 R)
&trade;&#8482;상표
&alefsym;&#8501;알레프
&larr;&#8592;왼쪽 화살표
&uarr;&#8593;위쪽 화살표
&rarr;&#8594;오른쪽 화살표
&darr;&#8595;아래쪽 화살표
&harr;&#8596;좌우 화살표
&crarr;&#8629;캐리지리턴
&lArr;&#8656;이중 왼쪽 화살표
&uArr;&#8657;이중 윗쪽 화살표
&rArr;&#8658;이중 오른쪽 화살표
&dArr;&#8659;이중 아래쪽 화살표
&hArr;&#8660;이중 좌우 화살표
&forall;&#8704;모든 것의
&part;&#8706;편미분
&exist;&#8707;존재한다
&empty;&#8709;공집합
&nabla;&#8711;나블라
&isin;&#8712;요소로서 포함한다
&notin;&#8713;요소로서 포함되지 않는다
&ni;&#8715;원으로서 포함한다
&prod;&#8719;n 의 곱
&sum;&#8721;n 의 총계
&minus;&#8722;마이너스
&lowast;&#8727;astersick
&radic;&#8730;제곱근
&prop;&#8733;비례
&infin;&#8734;무한
&ang;&#8736;각도
&and;&#8743;한편
&or;&#8744;또는
&cap;&#8745;곱집합
&cup;&#8746;합집합
&int;&#8747;적분
&there4;&#8756;그러므로
&sim;&#8764;틸드
&cong;&#8773;대략동일하다
&asymp;&#8776;대충 같다
&ne;&#8800;동일하지 않다
&equiv;&#8801;합동
&le;&#8804;작든지 같음
&ge;&#8805;크든지 같음
&sub;&#8834;부분집합 (포함된다)
&sup;&#8835;부분집합 (포함한다)
&nsub;&#8836;부분집합 (포함되지 않는다)
&sube;&#8838;부분집합 (포함되든지 같다)
&supe;&#8839;부분집합 (포함하든지 같다)
&oplus;&#8853;원 가산 기호
&otimes;&#8855;원 곱셈 기호
&perp;&#8869;수직
&sdot;&#8901;도트
&lceil;&#8968;왼쪽 실링
&rceil;&#8969;오른쪽 실링
&lfloor;&#8970;왼쪽 플로어
&rfloor;&#8971;오른쪽 플로어
&loz;&#9674;마름모
&spades;&#9824;스페이드
&clubs;&#9827;클로버
&hearts;&#9829;하트
&diams;&#9830;다이아몬드
HTML문자참조표 입니다.

American Standard Code for Information Interchange

DECOCTHEXBINSymbolHTML NumberHTML NameDescription
00000000000000NUL&#000; Null char
10010100000001SOH&#001; Start of Heading
20020200000010STX&#002; Start of Text
30030300000011ETX&#003; End of Text
40040400000100EOT&#004; End of Transmission
50050500000101ENQ&#005; Enquiry
60060600000110ACK&#006; Acknowledgment
70070700000111BEL&#007; Bell
80100800001000BS&#008; Back Space
90110900001001HT&#009; Horizontal Tab
100120A00001010LF&#010; Line Feed
110130B00001011VT&#011; Vertical Tab
120140C00001100FF&#012; Form Feed
130150D00001101CR&#013; Carriage Return
140160E00001110SO&#014; Shift Out / X-On
150170F00001111SI&#015; Shift In / X-Off
160201000010000DLE&#016; Data Line Escape
170211100010001DC1&#017; Device Control 1 (oft. XON)
180221200010010DC2&#018; Device Control 2
190231300010011DC3&#019; Device Control 3 (oft. XOFF)
200241400010100DC4&#020; Device Control 4
210251500010101NAK&#021; Negative Acknowledgement
220261600010110SYN&#022; Synchronous Idle
230271700010111ETB&#023; End of Transmit Block
240301800011000CAN&#024; Cancel
250311900011001EM&#025; End of Medium
260321A00011010SUB&#026; Substitute
270331B00011011ESC&#027; Escape
280341C00011100FS&#028; File Separator
290351D00011101GS&#029; Group Separator
300361E00011110RS&#030; Record Separator
310371F00011111US&#031; Unit Separator
320402000100000 &#32; Space
330412100100001!&#33; Exclamation mark
340422200100010&#34;&quot;Double quotes (or speech marks)
350432300100011#&#35; Number
360442400100100$&#36; Dollar
370452500100101%&#37; Procenttecken
380462600100110&&#38;&amp;Ampersand
390472700100111&#39; Single quote
400502800101000(&#40; Open parenthesis (or open bracket)
410512900101001)&#41; Close parenthesis (or close bracket)
420522A00101010*&#42; Asterisk
430532B00101011+&#43; Plus
440542C00101100,&#44; Comma
450552D00101101&#45; Hyphen
460562E00101110.&#46; Period, dot or full stop
470572F00101111/&#47; Slash or divide
4806030001100000&#48; Zero
4906131001100011&#49; One
5006232001100102&#50; Two
5106333001100113&#51; Three
5206434001101004&#52; Four
5306535001101015&#53; Five
5406636001101106&#54; Six
5506737001101117&#55; Seven
5607038001110008&#56; Eight
5707139001110019&#57; Nine
580723A00111010:&#58; Colon
590733B00111011;&#59; Semicolon
600743C00111100<&#60;&lt;Less than (or open angled bracket)
610753D00111101=&#61; Equals
620763E00111110>&#62;&gt;Greater than (or close angled bracket)
630773F00111111?&#63; Question mark
641004001000000@&#64; At symbol
651014101000001A&#65; Uppercase A
661024201000010B&#66; Uppercase B
671034301000011C&#67; Uppercase C
681044401000100D&#68; Uppercase D
691054501000101E&#69; Uppercase E
701064601000110F&#70; Uppercase F
711074701000111G&#71; Uppercase G
721104801001000H&#72; Uppercase H
731114901001001I&#73; Uppercase I
741124A01001010J&#74; Uppercase J
751134B01001011K&#75; Uppercase K
761144C01001100L&#76; Uppercase L
771154D01001101M&#77; Uppercase M
781164E01001110N&#78; Uppercase N
791174F01001111O&#79; Uppercase O
801205001010000P&#80; Uppercase P
811215101010001Q&#81; Uppercase Q
821225201010010R&#82; Uppercase R
831235301010011S&#83; Uppercase S
841245401010100T&#84; Uppercase T
851255501010101U&#85; Uppercase U
861265601010110V&#86; Uppercase V
871275701010111W&#87; Uppercase W
881305801011000X&#88; Uppercase X
891315901011001Y&#89; Uppercase Y
901325A01011010Z&#90; Uppercase Z
911335B01011011[&#91; Opening bracket
921345C01011100\&#92; Backslash
931355D01011101]&#93; Closing bracket
941365E01011110^&#94; Caret – circumflex
951375F01011111_&#95; Underscore
961406001100000`&#96; Grave accent
971416101100001a&#97; Lowercase a
981426201100010b&#98; Lowercase b
991436301100011c&#99; Lowercase c
1001446401100100d&#100; Lowercase d
1011456501100101e&#101; Lowercase e
1021466601100110f&#102; Lowercase f
1031476701100111g&#103; Lowercase g
1041506801101000h&#104; Lowercase h
1051516901101001i&#105; Lowercase i
1061526A01101010j&#106; Lowercase j
1071536B01101011k&#107; Lowercase k
1081546C01101100l&#108; Lowercase l
1091556D01101101m&#109; Lowercase m
1101566E01101110n&#110; Lowercase n
1111576F01101111o&#111; Lowercase o
1121607001110000p&#112; Lowercase p
1131617101110001q&#113; Lowercase q
1141627201110010r&#114; Lowercase r
1151637301110011s&#115; Lowercase s
1161647401110100t&#116; Lowercase t
1171657501110101u&#117; Lowercase u
1181667601110110v&#118; Lowercase v
1191677701110111w&#119; Lowercase w
1201707801111000x&#120; Lowercase x
1211717901111001y&#121; Lowercase y
1221727A01111010z&#122; Lowercase z
1231737B01111011{&#123; Opening brace
1241747C01111100|&#124; Vertical bar
1251757D01111101}&#125; Closing brace
1261767E01111110~&#126; Equivalency sign – tilde
1271777F01111111&#127; Delete
ASCII(아스키)는 American Standard Code for Information Interchange의 약자로 ANSI(미국표준협회)에서 만든 표준 코드 체계